Funkcjonalność

NOWOŚĆ

REJESTRACJA CZASU PRACY

Rejestracja wejść/wyjść w trybie on-line umożliwia szybki podgląd stanu obecności pracowników w firmie, wyliczanie czasu pracy zgodnie z przypisanym każdemu pracownikowi harmonogramem oraz generowanie różnego rodzaju okresowych raportów. Do rejestracji wejść/wyjść mogą być wykorzystane standardowe czytniki kontroli dostępu zainstalowane na bramkach lub przeznaczone do tego celu terminale RCP. Integracja z terminalami RCP umożliwia dodatkowo rejestrację i rozliczanie wyjść/wejść w ciągu dnia pracy – służbowych, prywatnych i na przerwę. Model terminala z biometrią pozwala wykorzystać do rejestracji odcisk palca. Oprogramowanie oferuje również możliwość generowania raportów RCP – przez operatora lub automatycznie, zgodnie z harmonogramem. Zapisany w postaci pliku CSV raport może być wykorzystany jako plik wymiany do integracji z programami kadrowo-płacowymi.

NOWOŚĆ

ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH LPR

Oprogramowanie NMS ADVANCED CONTROL w połączeniu z kamerami IP LPR serii 6000 marki Novus, tworzy zaawansowany system rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych umożliwiający zautomatyzowanie kontroli przejazdu oraz ewidencję pojazdów. Obszar kontrolowanego obiektu może zostać podzielony na strefy parkingowe z przypisanymi wjazdami/wyjazdami. Dodatkowo strefy mogą zostać zwizualizowane na panelach prezentując ilość, a po kliknięciu również dokładną listę pojazdów aktualnie znajdujących się w strefie. Dla każdej strefy może zostać określona maksymalna ilość pojazdów mogących się w niej znajdować, po przekroczeniu której pojazdy nie będą wpuszczane. Numery tablic przypisywane są jako identyfikatory dla użytkowników, natomiast dostęp do stref określany jest za pomocą definiowalnych poziomów dostępu wraz z harmonogramami działania.

Oprogramowanie NMS ADVANCED CONTROL zostało wyposażone również w dedykowane narzędzie oferujące szereg funkcji umożliwiających sprawne zarządzanie kontrolą przejazdu, takich jak: wyświetlanie na bieżąco rozpoznawanych numerów tablic wraz z ich miniaturowymi zdjęciami oraz szczegółowym opisem dotyczącym zdarzenia, ręczne akceptowanie żądania wjazdu pojazdu, ręczną modyfikację wykrytego numeru tablicy rejestracyjnej w przypadku wystąpienia błędu odczytu (np. z powodu zabrudzonej nieczytelnej tablicy rejestracyjnej) i inne.

System obsługuje również drukarki biletów wraz z kodami QR oraz czytnikami kodów QR. Dla jednego wjazdu może zostać zdefiniowane wiele drukarek oraz wiele przycisków (np. gdy wjazd jest jeden zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych i istnieje potrzeba zainstalowania drukarki oraz przycisku nisko oraz wysoko). Bilet może zostać wydrukowany po naciśnięciu przycisku przez kierującego pojazdem lub po zatwierdzeniu przez operatora. Czas ważności biletu może zostać zdefiniowany.

NOWOŚĆ

KONTROLA DOSTĘPU
DO WIND I PIĘTER

Kontrolery windowe KS3000-IP-ELV wraz z modułami przekaźnikowymi umożliwiają współpracę z układami sterującymi wind. W zależności od wybranego rozwiązania czytnik zainstalowany przed wejściem do windy może kontrolować jej przywołanie, a zainstalowany w kabinie windowej kontroluje dostęp do poszczególnych pięter. Do kart systemu KD można w prosty sposób przypisać uprawnienia dotyczące dostępu do pojedynczego piętra lub grupy pięter. Dodatkowo operator systemu może odblokować czasowo wszystkie piętra lub jednorazowo wybrane piętro na życzenie użytkownika nieposiadającego karty. Wszystkie piętra można również odblokować za pomocą przycisku awaryjnego. Maksymalnie jeden kontroler może obsłużyć jedną windę i do 69 pięter. Powyżej pięciu pięter potrzebne są dodatkowe moduły przekaźnikowe. Do czytnika w kabinie windowej może zostać przypisana zainstalowana w niej kamera i stopklatka do zdarzenia odczytu karty.

NOWOŚĆ

EKSPORT NAGRAŃ WIDEO

System NMS ADVANCED CONTROL umożliwia eksport nagrań wideo ze zintegrowanych z oprogramowaniem rejestratorów marki Novus. Dostępne formaty eksportu to AVI oraz MP4. Eksport może być realizowanych zarówno ręcznie poprzez operatora, jak również automatycznie zgodnie ze zdefiniowanymi harmonogramami. Wybór kanałów oraz zakresu nagrań do eksportu może zostać wykonany z poziomu dedykowanego menu, jak również w bardzo wygodny sposób poprzez zaznaczenie wybranego zakresu na grafie odtwarzania.

NOWOŚĆ

ZAPIS ZRZUTÓW EKRANU

System NMS ADVANCED CONTROL umożliwia zapis obrazu z aktualnie wyświetlanych kamer wideo w postaci plików graficznych w formacie JPEG, PNG oraz BMP. Zapis może zostać wykonany zarówno w trybie podglądu na żywo, jak i w trybie odtwarzania. Funkcja umożliwia również natychmiastowy wydruk wybranych obrazów.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI ROZPROSZONYMI

Oprogramowanie NMS ADVANCED CONTROL pozwala budować systemy w oparciu o wiele rozproszonych serwerów. Zarządzanie nimi może odbywać się w sposób scentralizowany z jednego lub wielu centr nadzorczych. Jest to idealne rozwiązanie dla sieci handlowych, bankowych czy obiektów o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet globalnym.

FUNKCJE GLOBALNE

Strefy globalne pozwalają kontrolować przemieszczanie się osób i pojazdów w obszarach objętych kontrolą dostępu z tą funkcjonalnością. Umożliwia to szybką lokalizację pojedynczych osób lub grup w poszczególnych strefach, zarządzanie listami i ustalanie limitu osób w strefach. Informacje te są wizualizowane na panelach. W kolejnych aktualizacjach pojawi się antipassback globalny i śluzy globalne.

INTEGRACJA Z URZĄDZENIAMI VSS MARKI NOVUS

System kontroli dostępu NMS ADVANCED CONTROL jest zintegrowany z kamerami i rejestratorami marki NOVUS. Strumienie wideo mogą być na żywo wyświetlane na panelach operatora. Powiązanie obrazu z urządzeń VSS z elementami i zdarzeniami systemu kontroli dostępu umożliwia np. realizację wideo-weryfikacji dostępu. Do systemu NMS ADVANCED CONTROL można podłączyć również urządzenia wizyjne innych producentów wykorzystujące protokoły ONVIF i RTSP.

ODTWARZANIE NAGRAŃ

Funkcja odtwarzania nagrań wideo w oprogramowaniu NMS ADVANCED CONTROL umożliwia podgląd archiwalnych nagrań zdarzeń) z rejestratorów. Umożliwia również wideoweryfikację wywołanych wcześniej alarmów z systemu kontroli dostępu.

IDENTYFIKACJA BIOMETRYCZNA

System NMS ADVANCED CONTROL obsługuje Identyfikację biometryczną, która jest jedną z najbardziej bezpiecznych i zawansowanych metod kontroli wejść/wyjść w systemach kontroli dostępu. System zapewnia pełną integrację z kontrolerami opartymi na rozpoznawaniu wzoru odcisku palca lub geometrii twarzy. Wzór odcisku palca lub twarzy przypisywany jest w oknie definiowania użytkownika programu NMS ADVANCED CONTROL wspólnym dla wszystkich identyfikatorów – karta, kod dostępu, QR-code.

Obsługa systemu z wielu stanowisk

Struktura klient-serwer systemu kontroli dostępu NMS ADVANCED CONTROL pozwala na jego obsługę z kilku stacji operatorskich jednocześnie. Dzięki współbieżnej pracy na jednej stacji można wizualizować stan systemu na panelach operatorskich, a w tym samym czasie dodawać nowych użytkowników lub zmieniać konfigurację systemu na innych stanowiskach. Dostęp do systemu kontroli dostępu można więc zapewnić jednocześnie recepcji, ochronie, działowi kadrowemu, administratorowi systemu itd. Zakres dostępu do systemu i możliwości wprowadzania zmian można ograniczyć indywidualnie dla każdego z operatorów systemu NMS ADVANCED CONTROL.

Wizualizacja systemu na panelach

Funkcja paneli operatora w aplikacji pozwala na intuicyjną obsługę systemu NMS ADVANCED CONTROL dla danego obiektu. Operator może przełączać się pomiędzy różnymi warstwami graficznego interfejsu, na którym naniesione są interaktywne ikony elementów systemu kontroli dostępu (kontrolery, drzwi, wyjścia sterujące itd.). Jest to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można w łatwy sposób kontrolować obiekt intuicyjnie wybierając odpowiedni panel i wykonywać operacje na określonych elementach systemu. Dodatkowo na panelu można umieścić m. in. stos zdarzeń bieżących, dzięki któremu możliwy jest filtrowany podgląd zdarzeń występujących na danym obiekcie np.: zdarzenia dotyczące dostępu, wystąpienia alarmów itp.

Definiowane scenariusze

W prosty i szybki sposób można tworzyć rozbudowane scenariusze reakcji programu na różne zdarzenia w systemie, jak np. alarmy. Możliwe jest zaznaczanie wielu elementów jednocześnie i przypisywanie im określonych reakcji. Schematy odpowiedzi na alarm można przypisać do jednego, kilku lub wszystkich stanowisk operatorskich. Automatyczne scenariusze usprawniają pracę operatorów. Działanie scenariuszy może być oparte o harmonogramy czasowe. W zależności od potrzeb można stworzyć wiele różnych harmonogramów powiązanych z dniem tygodnia, porą dnia lub konkretnymi wydarzeniami.

Dostęp po potwierdzeniu przez operatora

Dla dodatkowego zabezpieczenia kluczowych przejść, otwarcie drzwi może nastąpić dopiero po weryfikacji i potwierdzeniu przez operatora monitorującego pracę systemu. Po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika system generuje powiadomienie na stacji operatora, który weryfikuje tożsamość użytkownika na podstawie jego zdjęcia dodanego do systemu i udziela dostępu poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na ekranie. W przypadku, gdy operator nie widzi przejścia bezpośrednio, to do weryfikacji tożsamości użytkownika może posłużyć strumień wideo ze zintegrowanego urządzenia marki NOVUS monitorującego kontrolowane przejście – tzw. wideo-weryfikacja dostępu. Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana np. w zakładach karnych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania