Funkcjonalność

NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI ROZPROSZONYMI

Oprogramowanie NMS AC pozwala budować systemy w oparciu o wiele rozproszonych serwerów. Zarządzanie nimi może odbywać się w sposób scentralizowany z jednego lub wielu centr nadzorczych. Jest to idealne rozwiązanie dla sieci handlowych, bankowych czy obiektów o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet globalnym.

NOWOŚĆ

REJESTRACJA CZASU PRACY

Funkcja pozwalająca na rejestrację wejść/ wyjść, definiowanie harmonogramów pracy oraz generowanie raportów rozliczających czas pracy pracowników. Opcja korekty RCP pozwala na dopisanie brakujących rejestracji i wejść/wyjść podczas pracy. Bardzo przydatna jest również lista obecności pracowników w danym momencie.

NOWOŚĆ

FUNKCJE GLOBALNE

Strefy globalne pozwalają kontrolować przemieszczanie się osób i pojazdów w obszarach objętych kontrolą dostępu z tą funkcjonalnością. Umożliwia to szybką lokalizację pojedynczych osób lub grup w poszczególnych strefach, zarządzanie listami i ustalanie limitu osób w strefach. Informacje te są wizualizowane na panelach. W kolejnych aktualizacjach pojawi się antipassback globalny i śluzy globalne.

NOWOŚĆ

INTEGRACJA Z URZĄDZENIAMI VSS MARKI NOVUS

System kontroli dostępu NMS AC jest zintegrowany z kamerami i rejestratorami marki NOVUS. Strumienie wideo mogą być na żywo wyświetlane na panelach operatora. Powiązanie obrazu z urządzeń VSS z elementami i zdarzeniami systemu kontroli dostępu umożliwia np. realizację wideo-weryfikacji dostępu. Do systemu NMS AC można podłączyć również urządzenia wizyjne innych producentów wykorzystujące protokoły ONVIF i RTSP.

NOWOŚĆ

ODTWARZANIE NAGRAŃ

Funkcja odtwarzania nagrań wideo w oprogramowaniu NMS AC umożliwia podgląd archiwalnych nagrań zdarzeń) z rejestratorów. Umożliwia również wideoweryfikację wywołanych wcześniej alarmów z systemu kontroli dostępu.

NOWOŚĆ

IDENTYFIKACJA BIOMETRYCZNA

System NMS AC obsługuje Identyfikację biometryczną, która jest jedną z najbardziej bezpiecznych i zawansowanych metod kontroli wejść/wyjść w systemach kontroli dostępu. System zapewnia pełną integrację z kontrolerami opartymi na rozpoznawaniu wzoru odcisku palca lub geometrii twarzy. Wzór odcisku palca lub twarzy przypisywany jest w oknie definiowania użytkownika programu NMS AC wspólnym dla wszystkich identyfikatorów – karta, kod dostępu, QR-code.

Obsługa systemu z wielu stanowisk

Struktura klient-serwer systemu kontroli dostępu NMS AC pozwala na jego obsługę z kilku stacji operatorskich jednocześnie. Dzięki współbieżnej pracy na jednej stacji można wizualizować stan systemu na panelach operatorskich, a w tym samym czasie dodawać nowych użytkowników lub zmieniać konfigurację systemu na innych stanowiskach. Dostęp do systemu kontroli dostępu można więc zapewnić jednocześnie recepcji, ochronie, działowi kadrowemu, administratorowi systemu itd. Zakres dostępu do systemu i możliwości wprowadzania zmian można ograniczyć indywidualnie dla każdego z operatorów systemu NMS AC.

Wizualizacja systemu na panelach

Funkcja paneli operatora w aplikacji pozwala na intuicyjną obsługę systemu NMS AC dla danego obiektu. Operator może przełączać się pomiędzy różnymi warstwami graficznego interfejsu, na którym naniesione są interaktywne ikony elementów systemu kontroli dostępu (kontrolery, drzwi, wyjścia sterujące itd.). Jest to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można w łatwy sposób kontrolować obiekt intuicyjnie wybierając odpowiedni panel i wykonywać operacje na określonych elementach systemu. Dodatkowo na panelu można umieścić m. in. stos zdarzeń bieżących, dzięki któremu możliwy jest filtrowany podgląd zdarzeń występujących na danym obiekcie np.: zdarzenia dotyczące dostępu, wystąpienia alarmów itp.

Definiowane scenariusze

W prosty i szybki sposób można tworzyć rozbudowane scenariusze reakcji programu na różne zdarzenia w systemie, jak np. alarmy. Możliwe jest zaznaczanie wielu elementów jednocześnie i przypisywanie im określonych reakcji. Schematy odpowiedzi na alarm można przypisać do jednego, kilku lub wszystkich stanowisk operatorskich. Automatyczne scenariusze usprawniają pracę operatorów. Działanie scenariuszy może być oparte o harmonogramy czasowe. W zależności od potrzeb można stworzyć wiele różnych harmonogramów powiązanych z dniem tygodnia, porą dnia lub konkretnymi wydarzeniami.

Dostęp po potwierdzeniu przez operatora

Dla dodatkowego zabezpieczenia kluczowych przejść, otwarcie drzwi może nastąpić dopiero po weryfikacji i potwierdzeniu przez operatora monitorującego pracę systemu. Po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika system generuje powiadomienie na stacji operatora, który weryfikuje tożsamość użytkownika na podstawie jego zdjęcia dodanego do systemu i udziela dostępu poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na ekranie. W przypadku, gdy operator nie widzi przejścia bezpośrednio, to do weryfikacji tożsamości użytkownika może posłużyć strumień wideo ze zintegrowanego urządzenia marki NOVUS monitorującego kontrolowane przejście – tzw. wideo-weryfikacja dostępu. Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana np. w zakładach karnych.

Kontrola dostępu do wind

Dzięki współpracy z kontrolerami KDH-KS2000-IP-ELV system NMS AC może kontrolować dostęp użytkowników do poszczególnych pięter windy. Dzięki temu zapewniony jest wielopiętrowym budynkom wyższy poziom bezpieczeństwa. Po identyfikacji użytkownika poprzez czytnik zamontowany w kabinie windowej system umożliwia wybór poszczególnych pięter, do których przypisano użytkownikowi dostęp w trakcie nadawania uprawnień. Do poziomów dostępu można w łatwy sposób dodawać wcześniej utworzone grupy pięter, co znacznie skraca czas przypisywania uprawnień dostępu. W systemie NMS AC istnieje możliwość obsługi wind do 69 pięter przy zastosowaniu odpowiednich modułów rozszerzeń.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania